Wat betekent de Mechelse taxshift voor u? 
Uw loon stijgt net zoals de waarde van uw woning, terwijl de stadsschuld daalt. Hoe?  


We willen onze stadsschuld afbouwen, maar we weten ook dat we moeten blijven investeren voor een sterke arbeidsmarkt, een dynamisch liberale ondernemingsklimaat, een fatsoenlijk vastgoedbeleid en duurzaamheid. 
De Mechelse begroting voor 2019 zal in de gemeenteraad van februari worden voorgelegd. Het college besloot onlangs om een taxshift door te voeren voorafgaand aan die budgetbespreking. Met de belastingsmaatregelen wordt in de begroting 2019 een eerste stap gezet om onze budgettaire ambities te realiseren. De impact van deze tax shift kan wel pas correct worden beoordeeld na het vastleggen van de begroting.

Lagere aanvullende belasting
De gemeente heft een aanvullende belasting op de inkomstenbelasting die door de federale overheid wordt geïnd, maar bestemd is voor de gemeente. De aanvullende personenbelasting wordt verlaagd van 7,4% naar 6,8%. 
Op deze manier werkt onze stad mee aan een liberaal beleid dat de koopkracht van de mensen versterkt, werken beloont en mensen activeert op de arbeidsmarkt. 
Met deze daling van de APB komt Mechelen in de top drie van de steden die inkomen het minst belasten en de koopkracht het meest versterken. 
1.    Oostende 6,5 
2.    Leuven    6,7 
3.    Mechelen 6,8

Verhoging van opcentiemen
De voorbije 20 jaar zijn er door massale investeringen in onder meer de publieke ruimte de waarde van het Mechelse vastgoed de afgelopen jaren sterk gestegen. Dat is een goede zaak voor  huiseigenaars, dit is meer dan 70 procent van de Mechelse huishoudens. Zo steeg de waarde van een gemiddelde woning in Mechelen de afgelopen vijf jaar alleen al met 15%. Op een gemiddelde waarde van een huis van 250.000 euro is dat een winst van 37.500 euro. 

De opcentiemen op de onroerende voorheffing op woningen (ov) worden nu verhoogd van 938 naar 1100. Dat is de jaarlijkse belasting op het kadastraal inkomen van onroerende goederen. 

De gewijzigde tarieven geven volgend impact op de Mechelse budgetten:

Budgetjaar    Meeropbrengst    Minderopbrengst    Netto positief impact voor Mechelen
                                OV                APB                   
2019                   5.176.720         734.950                       4.441.770
2020                   5.579.110         2.479.940                    3.099.170
2021                   5.732.940         2.584.770                    3.148.170

Wat zijn de gevolgen van deze maatregelen voor? 

Huishoudens
Uit gegevens van Vlabel blijkt dat ca. 50% van de opcentiemen door rechtspersonen (ondernemingen, handelszaken) betaald worden en de andere 50% door natuurlijke personen die onderworpen zijn aan de personenbelasting. 
Voorbeeldberekening: 
Onroerende voorheffing - 5.732.940/2 = 2.866.470 extra ov door natuurlijke personen, gedeeld door 36.000 Mechelse huishoudens is gemiddeld 80 euro per huishouden extra. Maar ook 2.584.700/36.000 = 72 minder betalen in apb. 

Deze cijfers duiden aan dat het niet om gigantische en onhaalbare sommen gaat. De impact van de taxshift voor natuurlijke personen blijft gering. 

Voor een gemiddeld huishouden betekent dit dat ze op jaarbasis 72 euro meer OV moeten betalen. Ten aanzien van de stijging van de waarde van het vastgoed is dat amper 0,2% van de waardestijging van de afgelopen vijf jaar. Voor een gemiddeld huishouden bedraagt deze fiscale operatie (APB en OV) dan ook minder dan 1 euro per maand. 

Ondernemingen en immobiliën 
Ook de ondernemingen betalen onroerende voorheffing. Maar let op: het zijn de eigenaars van ondernemings- en handelspanden die worden belast. Zij zorgen voor de helft van de OV-ontvangsten. De stadsontvangsten OV op materieel en outillage bedroegen in 2015 nog 1.451.357 euro, daalden in 2016 al tot 1.060.104, in 2018 tot nog maar 630.000 euro en zullen in 2020 op nul euro terugvallen. 
Deze verminderde inkomsten voor de stadskas worden nu gecompenseerd met een aanpassing van het OV-tarief, maar ook naar ondernemingen en immobilieneigenaars zal de begroting een aantal slimme lastenverlagingen bevatten die het ondernemingsklimaat in Mechelen versterken en vastgoed mobiliseren ten behoeve van maatschappelijke noden. 

Lastenverlagingen voor ondernemers 
-    We verminderen de belastingen op bedrijfsruimten voor al onze 9000 ondernemingen. Het eerste tarief (voor de eerste 150 m2) verminderen we van 50 naar 30 euro. Dat is een belastingsvermindering van 180.000 euro die het sterkst werkt voor kleine ondernemingen, handelaars en zelfstandigen. Dit betekent dan ook een impact op de stadskas van 180.000 euro.
-    Bedrijven en immobiliën die zuinig met ruimte omspringen krijgen vermindering op  belastingen op bedrijfsruimten in het kader van onze duurzaamheidsdoelstellingen, ons beleid voor het behoud van open ruimte en maatregelen tegen de klimaatopwarming. Het extra tarief per m2 voor bedrijfsruimten boven 600 m2  vanaf de tweede bouwlaag bovengronds en vanaf de eerste bouwlaag ondergronds wordt gehalveerd van 0,60 euro naar 0,30 euro. Dat moedigt zuiniger ruimtegebruik aan. De impact op de stadskas is 105.000 euro. 
-    Startende ondernemers worden twee jaar vrijgesteld van belasting op bedrijfsruimten.

Wonen boven handelspanden 
Hetzelfde instrument van gerichte verminderingen van OV willen we inzetten om wonen boven handelspanden te stimuleren. Zo motiveren we eigenaars fiscaal om actief mee te werken aan een positief woonbeleid. Voor wonen boven winkels wordt bekeken of een vrijstelling van 3 jaar onroerende voorheffing kan.

Huisbazen worden beloond 
Huisbazen die hun woning verhuren via ons Sociaal Verhuurkantoor moeten een sterk verminderde OV aangerekend krijgen of zelfs tijdelijk vrijgesteld worden. Er wordt een eenmalige subsidie van 500 euro toegekend per woning, die voor het eerst aan het Sociaal Verhuurkantoor verhuurd wordt. 
De stad onderzoekt de mogelijkheid om vanaf 2020 voor verhuringen aan het Sociaal Verhuurkantoor een vrijstelling te geven in het eerste jaar en 50% vermindering in het tweede jaar.